Rada Budowy Nr 3

W dniu 29 marca 2018 roku obyła się Rada Budowy nr 3. Tematem rady było umówienie postępu prac budowlanych wykonanych w miesiącach: luty/marzec oraz zatwierdzenie planu prac na kolejny miesiąc kwiecień 2018 r.
Plan prac na kwiecień 2018 r.:
– Wykonawca planuje kontynuowanie robót z branży kanalizacji deszczowej na DW 752 od km 13+975,00 do km 14+080,00 oraz robót ziemnych na DW 751 od km 16+440,00 do km 17+130,00 str. prawa,
– Wykonawca planuje kontynuację robót ziemnych na DW 751 od km 17+130,00–18+813,31 po stronie prawej (zdjęcie warstwy humusu),
– kontynuację robót związanych z kanalizacją deszczową na DW 752 w km 13+850,00 – 13+975,00 po stronie prawej do czasu wprowadzenia TOR umożliwiającej zamknięcie DW 751, wówczas Wykonawca planuje przerwanie wykonywania kanalizacji na DW 752 i rozpoczęcie wykonywania kanalizacji deszczowej na DW 751,
– rozpoczęcie robót teletechnicznych na odcinku od km 16+425,00 do km 17+141,00 oraz robót związanych z wykonaniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w km 17+141,00 – 17+300,00.

Termin następnej Rady Budowy: 26.04.2018r. godz.13.00 w ŚZDW w Kielcach